ALGEMENE HUURVOORWAARDEN THEATER HET KRUISPUNT

 

1. DE HUURDER VERKLAART DE GEHUURDE RUIMTE(N) UITSLUITEND VOOR HET AFGESPROKEN DOEL TE ZULLEN GEBRUIKEN.

2. ALLEEN VERHURINGEN DIE BINNEN DE DOELSTELLING VAN THEATER HET KRUISPUNT VALLEN WORDEN AANGEGAAN. DE VERHUURDER HEEFT HET RECHT DE OVEREENKOMST EENZIJDIG TE VERBREKEN ALS BLIJKT DAT DIT NIET HET GEVAL IS.

3. HET IS DE HUURDER NIET TOEGESTAAN DE GEHUURDE RUIMTE(N) AAN DERDEN ONDER TE VERHUREN.

4. GOEDEREN EN DIENSTEN DIE NIET IN DE HUUROVEREENKOMST STAAN, MAAR WEL IN OPDRACHT VAN DE HUURDER WORDEN GEBRUIKT OF UITGEVOERD, WORDEN IN REKENING GEBRACHT.

5. IN DE HUURPRIJS VAN DE THEATERZAAL ZIJN TWEE TECHNICI INBEGREPEN. EVENTUEEL EXTRA BENODIGDE TECHNICI OF UREN WORDEN APART GESPECIFICEERD IN DE OVEREENKOMST. AFREKENING VINDT PLAATS OP BASIS VAN NACALCULATIE.

6. IN DE HUURPRIJS VAN DE THEATERZAAL ZIJN DE STANDAARD LICHT- EN GELUIDSAPPARATUUR INBEGREPEN.

7. ALLE AAN DE VERHURING VERBONDEN KOSTEN AAN DERDEN, ZOALS AUTEURSRECHTEN, BUMA­ RECHTEN, BELASTINGEN, SOCIALE LASTEN, LEGES EN DERGELIJKE KOMEN VOOR REKENING VAN DE HUURDER, DIE DE VERANTWOORDING DRAAGT VOOR DE VOLDOENING EN AANGIFTE DAARVAN, TENZIJ ANDERS AFGESPROKEN.

8. UITERLIJK 4 WEKEN VOOR HET EVENEMENT DIENT EEN VOORSCHOTBEDRAG VAN HET GENOEMDE AANTAL PROCENTEN VAN HET TOTALE OFFERTEBEDRAG OVERGEMAAKT TE WORDEN NAAR THEATER HET KRUISPUNT, TENZIJ ANDERS OVEREENGEKOMEN.

9.  BIJ ANNULERING VAN DE HUUROVEREENKOMST IS DE VOLGENDE VERGOEDING VERSCHULDIGD: IN DE WEEK VOOR DE VERHURING 100 %
IN DE 1E EN 2E MAAND VOOR DE VERHURING 50 %

DEZE PERCENTAGES WORDEN BEREKEND OVER DE TOTALE KOSTEN. VOOR ZOVER DEZE KOSTEN AL ZIJN GEMAAKT IS DE VERGOEDING IN ALLE GEVALLEN 100 %.

10.  ANNULERING DOOR VERHUURDER. INDIEN DOOR ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN VERHUURDER EEN HUUROVEREENKOMST MOET ANNULEREN, ZAL DE HUURDER HIERVAN ONMIDDELLIJK OP DE HOOGTE WORDEN GEBRACHT EN ZAL RESTITUTIE VAN AANBETALINGEN BINNEN 4 WEKEN PLAATSVINDEN.

ll. VOOR HET PLAATSEN, AANBRENGEN OF OPHANGEN VAN MATERIALEN BINNEN OF BUITEN HET GEBOUW MOET TOESTEMMING WORDEN VERKREGEN VAN THEATER HET KRUISPUNT. NAAMVOERING MERKNAAM THEATER HET KRUISPUNT MAG ALLEEN IN OVERLEG WORDEN GEBRUIKT VOOR PUBLICITAIRE DOELEINDEN, EVENALS BEELDMERK THEATER HET KRUISPUNT EN HET KRUISPUNT.

12. IN DE THEATERZAAL EN OVERIGE TECHNISCHE RUIMTEN DIENT HUURDER ZICH TE RICHTEN NAAR DE VEILIGHEIDS- EN TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN ZOALS MEEGEDEELD DOOR DE TECHNISCHE DIENST VAN THEATER HET KRUISPUNT.

13. VOOR HET MAKEN VAN FOTO'S, GELUIDS- OF VIDEO OPNAMEN IS TOESTEMMING VEREIST VAN THEATER HET KRUISPUNT.

14. TIJDENS DE VERHURING VAN DE THEATERZAAL MOGEN ZICH OP TONEEL EN IN DE KLEEDKAMERS EN ARTIESTENFOYER ALLEEN DE UITVOERENDEN, DIRECTE MEDEWERKERS EN LEIDINGGEVENDEN BEVINDEN. TENZIJ ANDERS OVEREENGEKOMEN.

15. WANNEER ER SPRAKE IS VAN BETALENDE BEZOEKERS DIENEN TOEGANGSPRIJZEN TE WORDEN VASTGESTELD IN OVERLEG MET THEATER HET KRUISPUNT. IN ALLE GEVALLEN DIENT DE HUURDER ZICH TE HOUDEN AAN HET MAXIMUM AANTAL BESCHIKBARE STOELEN. BIJ HET BEPALEN VAN DE ENTREEPRIJS DIENT DE HUURDER REKENING TE HOUDEN MET EEN SERVICETOESLAG VAN €5,00 INCLUSIEF BTW. DEZE SERVICETOESLAG BETREFT DE BEWAAKTE GARDEROBE (€1,35), ADMINISTRATIEKOSTEN (€1,05) EN EEN CONSUMPTIE (€2,60) DE OPBRENGST VAN DE SERVICETOESLAG KOMT GEHEEL TEN GOEDE VAN THEATER HET KRUISPUNT.

16. TENZIJ ANDERS OVEREENGEKOMEN DIENT HET GEBOUW EEN UUR NA AFLOOP VAN DE VERHURING TE ZIJN ONTRUIMD. DIT GELDT NIET VOOR ALGEMENE RUIMTE, MITS BINNEN OPENINGSTIJDEN.

17. DE HUURDER IS ZONDER VOORBEHOUD AANSPRAKELIJK VOOR ALLE BESCHADIGINGEN AAN GEBOUW EN INVENTARIS, WELKE DOOR BEZOEKERS, MEDEWERKERS OF PERSONEEL VAN DE HUURDER OPZETTELIJK OF ALS GEVOLG VAN NALATIGHEID WORDEN TOEGEBRACHT EN ERKENT BIJ VOORBAAT DE VERPLICHTING DE DAARDOOR VEROORZAAKTE KOSTEN, ZOALS DIE DOOR THEATER HET KRUISPUNT WORDEN BEGROOT, TE VERGOEDEN. DE HUURDER WORDT GEACHT ALS RECHTSPERSOON EEN GELDIGE WA-VERZEKERING TE HEBBEN GESLOTEN.

18. THEATER HET KRUISPUNT IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE TOEGEBRACHT AAN OF VERLIES VAN GOEDEREN DIE DOOR DE HUURDER OF BEZOEKERS ZIJN MEEGEBRACHT.

19. THEATER HET KRUISPUNT KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR DE GEVOLGEN VAN EEN ONGEVAL DAT EEN BEZOEKER OF DE HUURDER IN OF OM HET KRUISPUNT OVERKOMT.

20. DRANK EN ETENSWAREN KUNNEN UITSLUITEND WORDEN BETROKKEN VIA SPRUIT ETEN & DRINKEN, ONZE INPANDIGE HORECAPARTNER TENZIJ ANDERS OVEREENGEKOMEN.

21. IN THEATER HET KRUISPUNT ZIJN ALLE RUIMTES ZIJN ROOKVRIJ.

22. VOORTS GELDEN DE BEPALINGEN ZOALS DIE IN HET BURGERLIJK WETBOEK ZIJN VASTGELEGD OVER EEN OVEREENKOMST TUSSEN TWEE PARTIJEN.

23. BIJ EEN OVERMACHTSSITUATIE, ZOALS EEN PANDEMIE OF (NATUUR)RAMP, HEEFT ZOWEL DE HUURDER ALS DE VERHUURDER HET RECHT ZICHT TE BEROEPEN OP EEN OVERMACHTSSITUATIE WAARBIJ BEIDE PARTIJEN DE GEMAAKTE AFSPRAKEN KUNNEN ONTBINDEN. HIERBIJ WORDEN GEEN KOSTEN IN REKENING GEBRACHT TENZIJ ER AL DIRECTE KOSTEN ZIJN GEMAAKT IN PERSONELE INZET, INKOOP OF INHUUR, WELKE NIET TERUG TE KEREN ZIJN.

24. THEATER HET KRUISPUNT HANTEERT EEN BETALINGSTERMIJN VAN 14 DAGEN.